ESIC

Stadsutveckling - centralt för nätverket ESIC

I Ostlänkens spår följer en omfattande stadsutveckling. Här hittar du en kort översikt för några av byggprojekten i respektive Ostlänkenkommun.

Södertälje

Södertälje C:

Södertälje kommun arbetar med utveckling av Södra delen av stadskärnan, inom området finns också Södertäljes brandstation och stationsbyggnaderna vid Södertälje C.
Preliminärt kan en ny stationspaviljong stå färdig under 2020.

Mälarprojektet – ombyggnad av Södertälje kanal och sluss:

Säkerheten och tillgängligheten i farlederna genom Södertälje och Mälaren ska förbättras. Färdigt i slutet av 2021.

Läs mer om Södertäljeprojekten här.

Trosa

Infart Västra Trosa:

Ett vägprojekt som möjliggör bostadsbyggande omedelbart väster om Trosa och som avlastar gator i centrala Trosa. Trolig byggstart 2020.

Byggprojekt i centrala Trosa:

Kontinuerlig bostadsproduktion, där drygt 100 bostäder har påbörjats under 2019. I gällande eller pågående detaljplaner finns möjligheter att bygga ytterligare cirka 400 bostäder i aktuella projekt.

Område för verksamheter:

planerad utbyggnad 2020/2021

Byggprojekt i Vagnhärad:

Omkring 75 bostäder påbörjade under 2019 och gällande samt pågående detaljplaner reserverar mark för ytterligare cirka 120 bostäder. Dessutom redovisar förslag till Översiktsplan 2020 stora möjligheter till utveckling och bostadsbyggande i attraktiva lägen.

Läs mer om Trosaprojekten här.

Nyköping

Nyköpings resecentrum

Planeras vid bangården där järnvägsstationen ligger idag. Preliminär byggstart sker 2022 för det gemensamma arbetet med Trafikverket. Innan dess ska marken saneras vilket ska utföras av Jernhusen. Nyköpings kommun ska också genomföra en del förberedande arbeten som sker 2020-2021.Byggskedet kommer att pågå från 3 till 5 år beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt. 

Kvarteret Åkroken

Kvarteret Åkroken blir ett nytt torg och en park med större grönytor tillsammans med bostäder och parkeringsgarege. Detta ska knyta ihop stadskärnan med kulturmiljön utmed Nyköpingsån.

Läs mer om Nyköpingsprojekten här.

Norrköping

Inre hamnen:

En ny stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål. Byggnationen sker etappvis och rymmer ca 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Uppbyggnadsfasen påbörjades 2019, med offentliga ytor, kajer, kanaler, gator, parker och bad. Saneringsarbete pågår på Gasverkstomten. De första husen kan börja byggas från och med mitten av 2020. Etapp 1 omfattar omkring 900 bostäder med en mix av hyresrätter och bostadsrätter. 

Butängen:

Omvandlas från handel och småindustri till en levande innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet. Här kommer också det nya Resecentrum ligga, varför Butängen kommer att byggas ut etappvis under lång tid framöver. Förslaget är att börja utbyggnaden i de områden som inte är direkt berörda av Ostlänkens utbyggnad. 

Norrköpings hamn:

Utbyggnad av Pampushamnen på Händelö i Norrköpingmednya kajer och terminalytor samt fördjupning av vattenområde för hamnbassängen.Muddringsarbeten med tillhörande sprängningar vid Pampushamnen har inletts under november 2019 och förväntas vara klara i januari 2021.

Läs mer om Norrköpingsprojekten här.

Linköping

Folkungavallen:

Ny del av innerstaden med 600 bostäder och Linköpings nya bad – sim och mötesplats. Kommunen gör  en försiktig gissning om byggstart av en första etapp (eftersom detaljplanen ännu inte är antagen) tillslutet av 2021. Simhallsbyggnationen har påbörjats hösten 2019.

Ebbepark:

Funktionsblandad stadsdel med 600 bostäder och verksamheter med inriktning mot miljöteknik. Byggstart i augusti 2017, beräknas vara klart under 2023. Sankt Kors är samordnare av projektet.

Berga:

Förtätning, 500 bostäder ska byggas med fokus på rimliga priser och bli ett nationellt exempel avseende ”bostäder för alla”. En byggherregrupp bestående av de sex byggherrarna Bonava, Botrygg, Kärnhem, Mannersons,SHH och Slättö har bildats.

Flamman:

Plankontoret har påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för fler studentbostäder i kvarteret Flamman.  Detaljplanen påbörjas under våren 2019 och beräknas vara klar hösten 2020.

Djurgårdsgatan – Stolplyckan:

Här förbereds en utbyggnad av bostadshus med cirka 150 nya lägenheter, och inslag av lokaler för affärsverksamhet i bottenvåningen. Detaljplanen beräknas bli antagen under 2020.

Läs mer om Linköpingsprojekten här.

Kontakt

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Relaterat innehåll

Ostlänken

Ostlänken är anledningen till att ESIC startades. Att hålla sig uppdaterad kring...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

Event

Vi genomför vi en mängd aktiviteter där våra medlemmar träffas och knyter...