ESIC

Stadsutveckling - centralt för nätverket ESIC

I Ostlänkens spår följer en omfattande stadsutveckling. Här hittar du en kort översikt för några av byggprojekten i respektive Ostlänkenkommun.

Trosa

Infart Västra Trosa:

Ett vägprojekt som möjliggör bostadsbyggande omedelbart väster om Trosa och som avlastar gator i centrala Trosa. Trolig byggstart hösten 2021.

Byggprojekt i centrala Trosa:

Kontinuerlig bostadsproduktion, där drygt 100 bostäder påbörjats under 2019. I gällande eller pågående detaljplaner finns möjligheter att bygga ytterligare cirka 400 bostäder i aktuella projekt.

Byggprojekt i Vagnhärad:

Förslag till Översiktsplan 2020 redovisar stora möjligheter till utveckling och bostadsbyggande i attraktiva lägen.

Läs mer om Trosaprojekten här.

Nyköping

Nyköpings resecentrum

Planeras vid bangården där järnvägsstationen ligger idag. Preliminär byggstart sker 2022 för det gemensamma arbetet med Trafikverket. Innan dess ska marken saneras vilket ska utföras av Jernhusen. Nyköpings kommun ska också genomföra en del förberedande arbeten som sker 2020-2021.Byggskedet kommer att pågå från 3 till 5 år beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt. 

Läs mer om Nyköpingsprojekten här.

Norrköping

Inre hamnen:

En ny stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål. Byggnationen sker etappvis och rymmer ca 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt. Just nu byggs gator, kajer, kanaler, parker och torg inom etapp 1, närmast Strömmen. Utvecklingen av etapp 1 sker i ett nära samarbete mellan nio bygg- och bostadsföretag och Norrköpings kommun.

Butängen:

Omvandlas från handel och småindustri till en levande innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet. Här kommer också det nya Resecentrum ligga, varför Butängen kommer att byggas ut etappvis under lång tid framöver. 14 december 2020 beslutade kommunfullmäktige om att det är det upphöjda alternativet med järnvägen på en bro som gäller för Norrköping. Tanken är att börja utbyggnaden i de områden som inte är direkt berörda av Ostlänkens utbyggnad. 

Läs mer om Norrköpingsprojekten här.

Linköping

Folkungavallen:

Ny del av innerstaden med 600 bostäder och Linköpings nya bad – sim och mötesplats. Byggstart våren 2019 och simhallen beräknas stå klar hösten 2022.

Ebbepark:

Funktionsblandad stadsdel med 600 bostäder och verksamheter med inriktning mot miljöteknik. Byggstart i augusti 2017, beräknas vara klart under 2023. Sankt Kors är samordnare av projektet.

Berga:

Förtätning, ca 600 bostäder ska byggas med fokus på rimliga priser och bli ett nationellt exempel avseende ”bostäder för alla”. En byggherregrupp bestående av de sex byggherrarna Bonava, Botrygg, Kärnhem, Mannersons,SHH och Slättö har bildats.

Djurgårdsgatan – Stolplyckan:

Här förbereds en utbyggnad av bostadshus med cirka 150 nya lägenheter, och inslag av lokaler för affärsverksamhet i bottenvåningen. Detaljplanen beräknas bli antagen under 2020.

Läs mer om Linköpingsprojekten här.

Kontakt

Charlotta Elliot

Projektledare ESIC

Relaterat innehåll

Ostlänken

Ostlänken är anledningen till att ESIC startades. Att hålla sig uppdaterad kring...

Nyheter

Här kan du läsa artiklar vi skriver om våra medlemsföretag, debattartiklar, krönikor...

Event

Vi genomför vi en mängd aktiviteter där våra medlemmar träffas och knyter...